W moich rękach - życie w moich rękach

Temat: problem z zarządcą
... wspólnoty, stowarzyszenia) w imieniu której będą prowadzić korespondencje z zarządcą czy mediami? 5. czy w jakiś sposób można wymóc na zarządcy realizację jego obowiązków z art. 6a? czy mogę liczyć na...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=13562Temat: aplikacja radcowska 2009
  Minister Sprawiedliwości opublikował dzisiaj spis aktów prawnych z których przygotowywane będą pytania na tegoroczny egzamin na aplikację Radcowską i Adwokacką. 1. Kodeks karny, 2. Kodeks postępowania karnego, 3. Kodeks wykroczeń, 4. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, 5. Kodeks karny skarbowy, 6. Kodeks cywilny, 7. Prawo wekslowe, 8. ustawa o własności lokali, 9. ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, 10. ustawa o księgach wieczystych i hipotece, 11. ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, 12. ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, 13. ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, 14. ustawa Kodeks postępowania cywilnego, 15. ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, 16. ustawa Kodeks rodzinny i opiekuńczy, 17. ustawa Prawo upadłościowe i naprawcze, 18. ustawa Prawo spółdzielcze, 19. ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, 20. ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, 21. ustawa Kodeks spółek handlowych, 22. Kodeks pracy, 23. ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, 24. ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, 25. ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, 26. ustawa Prawo o stowarzyszeniach, 27. ustawa Prawo budowlane, 28. ustawa o pomocy społecznej, 29. ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 30. ustawa o samorządzie gminnym, 31. ustawa Kodeks postępowania administracyjnego, 32. ustawa Prawo o postępowaniu ... 35. ustawa Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, 36. ustawa o Sądzie Najwyższym, 37. ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych, 38. ustawa Prawo o ustroju sądów administracyjnych, 39. ustawa o prokuraturze, 40. ustawa Prawo o adwokaturze, 41. ustawa o radcach prawnych, 42. ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich.
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=48942


Temat: : Co by tu zrobić z tymi fortami...
płoszyło sówek i nietoperzy w lecie? Szanowny Pan Prezes Fundacji uzurpował sobie prawo do tego fortu jak do własnego majątku, straszył że jeśli ktoś przejdzie na drugą stronę - "ostoje zwierzyny"...
Źródło: austro-wegry.info/viewtopic.php?t=131


Temat: Lokatorzy dowiedzą się, na co wydawane są ich pieniądze
i zasłaniają się przy tym ochroną danych osobowych albo tajemnicą handlową. - Teraz spółdzielnia będzie musiała pokazać np. zbiorczą fakturę za wodę (np. na 20 tys. zł) i będzie mogła tyle...
Źródło: wielun.biz/viewtopic.php?t=4247